Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego oraz przyjmującym zamówienie jest: F.H.U Aktiv Paweł Kapcia z siedzibą w Sosnowcu, ul. Będzińska 18 NIP: 6441842004, REGON: 278292582, BDO: 000348885, zwana w dalszej części Regulaminu Aktiv
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  Kliencie – należy go rozumieć jako podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego należącego do F.H.U Aktiv Paweł Kapcia.
  Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Internet przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia celem sprzedaży asortymentu na rzecz Klientów.
  Koncie – należy przez to rozumieć indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym. Założenie oraz utrzymanie Konta jest bezpłatne.
  Biuro Realizacji Zamówień i Reklamacji (BRZiR) – należy przez to rozumieć obsługę zamówień przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zapewniającą Klientom kontakt poprzez:
  1. telefon nr. +48 735 411 385
  2. pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@twojehybrydy.pl
  3. pocztą tradycyjną i w siedzibie firmy pod adresem: F.H.U Aktiv ul. Będzińska 18, 41-205 Sosnowiec w godzinach 9:00 -17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek polegający na uniemożliwieniu korzystania z Konta w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zakres praw i obowiązków Klientów.
  Umowie – stosunek umowny zawarty pomiędzy Klientem i F.H.U Aktiv Paweł Kapcia nawiązany poprzez przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu. Nieprzyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości uzyskiwania dostępu do usług oraz korzystania z nich.
  Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niniejszego Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, płatności za zakupione produkty, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera; lub
  2. urządzenie mobilne (takie jak tablet czy telefon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową pozwalającą na zakupu w Sklepie internetowym;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA
 
 1. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Sklep Internetowy. Zamówienia można składa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem F.H.U Aktiv Paweł Kapcia oferty nabycia określonego produktu (którą F.H.U Aktiv Paweł Kapcia może, według własnego wyboru, przyjąć lub odrzucić). Potwierdzeniem przyjęcia złożonego zamówienia F.H.U Aktiv Paweł Kapcia informuje klienta wysłaną wiadomością "Przyjęto do realizacji" 
 4. Do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy F.H.U Aktiv Paweł Kapcia prześle klientowi informację zmiany statusu zamówienia na "Przekazano do realizacji"  
 5. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 6. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W zamówieniu Klient:
  1. dokonuje wyboru zamawianych towarów,
  2. dokonuje wyboru sposobu dostawy,
  3. podaje adres dostawy oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  4. dokonuje wyboru sposobu płatności,
  5. ma możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od F.H.U Aktiv Paweł Kapcia.
 7. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie) wiadomością "przyjęto do realizacji", że zamówienie dotarło do F.H.U Aktiv Paweł Kapcia.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 10. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia, F.H.U Aktiv Paweł Kapcia nie będzie mogła go zrealizować (np. towar jest niedostępny), F.H.U Aktiv Paweł Kapcia ma obowiązek powiadomienia o tym Klienta i zwrócenia wpłaconych przez niego pieniędzy, w terminie do czternastu dni (chyba, że F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zaproponuje Klientowi inny produkt i Klient będzie zainteresowany zamianą).
 11. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia prowadzi sprzedaż jedynie na terytorium Polski. Zamówienia z miejscem dostawy poza terytorium Polski nie będą realizowane.
 12. W Sklepie Internetowym, przy każdym z towarów (umieszczona została możliwość oceny poszczególnego towaru „gwiazdkami” w skali od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena) gwiazdek. Do wystawienia oceny uprawniony jest każdy użytkownik Sklepu.
  F.H.U Aktiv nie weryfikuje, jaki Klient (czy to konsument czy nie) ocenia ów produkt, czy ów produkt Klient kupił lub używał, a także nie ingeruje w ocenę.
III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH/ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ
 
 1. Klient może anulować zamówienie kontaktując się poprzez e-mail z Biurem BRZiR aż do momentu jego skompletowania przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia – czyli do momentu otrzymania na pocztę e-mail statusu „Gotowa do wysłania”. Klient zgłaszając anulację zamówienia na adres e-mail: biuro@twojehybrydy.pl zobowiązany jest również podać numer anulowanego zamówienia.
IV. CENY TOWARÓW
 
 1. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie F.H.U Aktiv Paweł Kapcia wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 4. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od F.H.U Aktiv Paweł Kapcia Kody rabatowe posiadają okres ważności w czasie którego, Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
 5. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zobowiązane jest dostarczyć towary zamówione przed ich wycofaniem albo postępować zgodnie z zapisem części II ust. 7 powyżej.
 6. Promocje w https://aktiv.dystrybutorvv.pl/ nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. F.H.U Aktiv informuje o obniżeniu ceny towaru poprzez umieszczenie obok informacji o obniżonej cenie, najniższej ceny towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeśli dany towar jest oferowany w sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, uwidoczniona zostanie informacja o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
V. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. przelewem bankowym lub kartą płatniczą (poprzez system płatności np. PayU. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności,
  2. przelewem bankowym na rachunek bankowy F.H.U Aktiv Paweł Kapcia, ul. Będzińska 18, 41-205 Sosnowiec, numer rachunku bankowego: 78 1140 2004 0000 3202 7559 1963. Przy tej formie płatności Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zamówiony towar, na wskazane przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia konto bankowe, w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia, że zamówienie dotarło do F.H.U Aktiv Paweł Kapcia. W przypadku nieuiszczenia przez zobowiązanego Klienta należnej ceny w powyżej wskazanym terminie, F.H.U Aktiv Paweł Kapcia ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie zawiadomiony. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po otrzymaniu przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia środków na rachunek bankowy.
  3. pobraniem, platność za zamówienie przy odbiorze przesyłki u kuriera lub w paczkomacie InPost. Do czasu odebrania i zapłaty zamówiony towar jest własnością F.H.U Aktiv Paweł Kapcia ul. Będzińska 18, 41-205 Sosnowiec. Przy nieodebranej przesyłce pobraniowej przyjmuje się że klient odstąpił od umowy kupna zawartej ze sprzedawcą oraz ponosi koszty dostawy/zwrotu przedmiotowego zamówienia zgodnie z wybranymi przez Klienta kosztami przy składaniu takowego zamówienia.  
VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY
 
 1. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), numeru telefonu, adresu email oraz danych do wystawienia faktury. W przypadku wyboru opcji dostawy za pomocą InPost Klient jest zobowiązany do wskazania wybranego przez siebie paczkomatu.
 2. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 48h w dni robocze.
 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej: InPost.
 4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
  1. InPost, przewidywany czas dostawy: 1-3 dni roboczych po dniu nadania przesyłki.
 5. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
VII. KOSZT PRZESYŁKI
 
 1. W przypadku zamówień z dostawą na terytorium Polski koszt dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru oraz stawek przewoźnika. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu odbioru przy składaniu zamówienia.
 2. Przy zamówieniach powyżej 99 zł brutto z dostawą na terenie Polski F.H.U Aktiv Paweł Kapcia nie nalicza opłaty za wysyłkę.
 3. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu Internetowego oraz przy składanym zamówieniu.
 4. W przypadku braku odbioru zamówienia przez Klienta realizowanego w ramach umowy sprzedaży towaru, Klient ponosi koszty dostawy przedmiotowego zamówienia zgodnie z wybranymi przez Klienta kosztami przy składaniu takowego zamówienia.
VIII. REKLAMACJE
 
 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać do BRZiR na adres e-mail: biuro@twojehybrydy.pl. Wzór formularza reklamacji został umieszczony tutaj.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Klienta, F.H.U Aktiv Paweł Kapcia pozostawi ją bez rozpoznania. Wobec powyższego, F.H.U Aktiv Paweł Kapcia prosi każdorazowo o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, a także adres e-mail, adres lub numer telefonu oraz zwięzłe określenie zaistniałego problemu.
 5. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do F.H.U Aktiv Paweł Kapcia dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, F.H.U Aktiv Paweł Kapcia poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta w sposób analogiczny do zgłoszonej reklamacji lub w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji.
 7. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 8. BRZiR udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko F.H.U Aktiv Paweł Kapcia w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
 9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BRZiR.
 10. Klient może:
  1. skierować odwołanie od decyzji F.H.U Aktiv Paweł Kapcia bezpośrednio do BRZiR w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
  2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, F.H.U Aktiv Paweł Kapcia niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem albo niebędący Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność F.H.U Aktiv Paweł Kapcia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
 13. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROT TOWARU
 
 1. Klient będący konsumentem albo będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki nie podając przyczyny. Pozostałym Klientom, niż ci wskazani powyżej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:
  1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z dedykowanymi do niego prezentami.
 4. Aby odstąpić od umowy Klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza zwrotu został umieszczony tutaj. Oświadczenie należy przesłać do BRZiR.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient zwraca towar na adres:
  F.H.U Aktiv Paweł Kapcia, ul. Będzińska 18, 41-205 Sosnowiec.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 7. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.
 8. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi zakupionych rzeczy (zgodnie z kosztami dostarczenia oferowanymi przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia i wybranymi przez Klienta). Zwrotu płatności F.H.U Aktiv Paweł Kapcia dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
 9. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:
  1. otrzymania przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zwrotu zakupionych towarów, jeśli towar został Klientowi wydany,
  2. w którym F.H.U Aktiv Paweł Kapcia została poinformowana przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, jeśli towar nie został Klientowi wydany.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem F.H.U Aktiv Paweł Kapcia jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klientów.
 2. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia niniejszym uprzedza Klientów, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych Osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności.
 3. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia niniejszym oświadcza, iż:
  1. Dane osobowe są przetwarzane celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której Klient jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy, w tym usług na podstawie art. 6 ust. 1b oraz 1f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu F.H.U Aktiv Paweł Kapcia w szczególności celem wykonania umowy, prowadzenia dokumentacji przewidzianej przepisami prawa kosmetycznego, obronie praw, prowadzeniu statystyk oraz archiwizacji, co będzie wynikało z prawnie uzasadnionego interesu F.H.U Aktiv Paweł Kapcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia Umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym będzie uniemożliwiała zawarcie umowy sprzedaży.
  3. Klient, z uwzględnieniem ciążących na F.H.U Aktiv Paweł Kapcia obowiązków prawnych, posiada prawo:
   1. dostępu do treści swoich danych,
   2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
   3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, F.H.U Aktiv Paweł Kapcia nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
   5. przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,
   6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta (sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych można wnieść w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją),
  4. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem współpracowników F.H.U Aktiv Paweł Kapcia w szczególności związanych z bezpośrednią obsługą Klienta oraz świadczącym usługi informatyczne, dostawców usług niezbędnych do realizacji usług w ramach Umowy (podmiotów uczestniczących w procesach niezbędnych do wykonania umowy, usług płatniczych, usług świadczonych drogą elektroniczną, usług dostawy towaru), organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne.
  5. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (szczególnie dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji) oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (tj. 6 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub zrealizowania umowy zlecenie z uwagi na brzmienie art. 118 Kodeksu Cywilnego albo 3 lata licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub zrealizowania umowy zlecenie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej z uwagi na brzmienie art. 118 Kodeksu Cywilnego). W przypadku zgody marketingowej, dane będą przetrzymywane przez okres obowiązywania zgody, a po cofnięciu takowej, przez okres 14 dni.
  7. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia nie zamierza dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, względem Klientów.
  8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
XI. PRAWA AUTORSKIE
 
 1. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność F.H.U Aktiv Paweł Kapcia lub są przez nią publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.
 2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia bez pisemnej zgody jest zabronione.
XII. ZMIANA REGULAMINU
 
 1. Z ważnych przyczyn (takich jak choćby zmiana przepisów prawa) F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie sprzedaży kosmetyków i zasad korzystania z tychże.
 2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila oraz komunikatu dostępnego na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie każdorazowo w odpowiedniej zakładce strony internetowej.
 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Klient nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail. Oświadczenie należy wysłać do BRZiR.
 4. Wypowiedzenie nowej wersji Regulaminu spowoduje usunięcie konta Klienta.
 5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
XIII. KONTO
 
 1. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia nie odpowiada za działania wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta (szczególnie za brak dostępu Klienta do Internetu lub brak kompatybilności Konta z urządzeniem Klienta), a także nie ponosi kosztów umożliwiających techniczne skorzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego.
 2. Klient jest świadomy, że:
  1. Klient zawsze ma prawo do zmiany hasła;
  2. Klient zobowiązany jest dołożyć starań w zakresie nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim,
  3. przedstawienie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług,
  4. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, Regulaminu.
 3. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie, F.H.U Aktiv Paweł Kapcia ma prawo do zablokowania konta Klienta.
 4. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania Konta Klienta, szczególnie w przypadkach wskazanych w części XIII Regulaminu,
  2. tymczasowego zawieszenia uprawnienia Klienta do korzystania z Konta, jeśli posiada uzasadnione podejrzenia naruszenia przez Klienta przesłanek wskazanych w części XIII Regulaminu, do czasu wyjaśnienia sprawy,
  3. podjęcia działań prowadzących do naprawienia poniesionych przez F.H.U Aktiv Paweł Kapcia strat powstałych ze względu na przypadki wskazane w części XIII Regulaminu.
XIV. ODR
 
 1. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia niniejszym informuje, iż celem niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez Internet sporów między Klientem a F.H.U Aktiv Paweł Kapcia powstałych w związku z umową sprzedaży, Klient ma prawo skorzystać z europejskiej platformy ODR (zwanej dalej „platformą ODR”), dostępnej tutaj.
 2. ODR ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z wszelkich internetowych umów zawieranych między Klientem a F.H.U Aktiv Paweł Kapcia w ramach umowy sprzedaży, przy czym rozstrzyganie sporu odbywa się poprzez interwencję podmiotu ADR wpisanego do wykazu zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2013/11/UE i obejmuje wykorzystanie platformy ODR.
 3. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia informuje, iż w razie jakichkolwiek uwag lub wątpliwości w zakresie sporów lub ODR, prosi Klientów o kontakt z BRZiR, w tym na wskazany powyżej adres mailowy, tj. e-mail: biuro@twojehybrydy.pl ,który to adres mailowy wykorzystywany będzie w razie sporu prowadzonego za pośrednictwem ODR.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. F.H.U Aktiv Paweł Kapcia informuje, iż może organizować w Sklepie internetowym promocje lub konkursy. Każdorazowy spis wszystkich aktualnych promocji lub konkursów wraz z regulaminami tychże dostępny jest tutaj. Brak aktualnych promocji lub konkursów nie uprawnia Klienta do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na tej podstawie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.
 4. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.